RPD202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Test Dışı Teknikler RPD202 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 25 35 102 3 4

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere bireyi tanıma konusunda temel kavram ve teknikleri öğretmek.
Dersin İçeriği Test Dışı Teknikler: Temel Kavram, İlke ve Sınıflamalar Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler: Anket, Problem Tarama Listesi, Zaman Cetveli, Arzu Listesi, Otobiyografi vb. Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikler: Sosyometri, Kimdir Bu? Sosyal Uzaklık Ölçeği Gözleme Dayalı Teknikler:Gözlem Listeleri, Özellik Kayıt Çizelgesi, Vaka Kaydı, Dereceleme Ölçekleri vb. Etkileşime Dayalı Teknikler: Görüşme, Ev Ziyareti, Rol Yapma, Oyun ve Drama vb.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şöyledir: 1. Test dışı tekniklerle ilgili temel kavramları tanımlayabilme. 2. Test dışı tekniklerin temel özelliklerini kavrayabilme. 3. Test dışı teknikleri uygulama aşamasında sürecinin her bir aşamasında neler yapıldığını özetleyebilme. 4. Test dışı teknikleri hazırlama ,çoğaltma, uygulayabilme 5. Test dışı teknikleri puanlama ve yorumlayabilme 6. Geliştirilen test dışı tekniklerin psikometrik özelliklerini belirleyebilme 7. Geliştirilen test dışı tekniklerin psikometrik özelliklerine ilişkin yorum yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Test Dışı Tekniklere Genel Bir Bakış (Sınıflama Çabaları)
2. Hafta Bireyin Kendisini Anlattığı Teknikler: Anket
3. Hafta Problem Tarama Envanteri
4. Hafta Otobiyografi ve Bibliyoterapi
5. Hafta Cümle tamamlanma ve Arzu listesi
6. Hafta Zaman cetveli
7. Hafta Oyun terapisi
8. Hafta Gözlemsel Teknikler: Gözlem ve Gözlem Çizelgeleri
9. Hafta Derecelendirme ölçekleri, Vak’a kaydı ve Vak’a incelemesi
10. Hafta Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikler: Sosyometri ve Kimdir Bu?
11. Hafta Sosyo-drama, Sosyal Uzaklık Ölçeği
12. Hafta Etkileşime Dayalı Teknikler: Görüşme ve Ev Ziyareti
13. Hafta Rol Yapma, Oyun ve Drama
14. Hafta Diğer Teknikler: Toplu Dosya vs.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Özdemir,İ.E.(1998).Bireyi Tanıma Teknikleri.Ankara:PDRM Yayınları. Çağlar,D.(1977).Öğrenciyi tanıma teknikleri: Sosyometri.Ankara: Çağdaş Eğitim Yayınları Balcı,S.(2004). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ed.A.Kaya.Ankara:Anı Yayıncılık Dökmen,Ü.(1995). Sosyometri ve Psikodrama. İstanbul:Sistem Yayıncılık Kepçeoğlu,M.(1999) Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınları. Kuzgun,Y. (1995). Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ankara:ÖSYM Yayınları. Moreno, J.L.(1968).Sosyometrinin Temelleri.Çev.N.Ş.Kösemihal.İstanbul: Özdoğan, Berka.(2000).Çocuk ve Oyun Terapisi. Ankara:Anı Yayıncılık Özgüven,İ.E.(1992).Görüşme İlke Ve Teknikleri. İkinci Baskı Ankara: Özoğlu,S.Ç.(1982).Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma.İzmir: Ege Üniversitesi Yayını Özsoy,Y.(1968).Eğitimde Öğrenci Tanıma Teknikleri.Ankara: Tan,H.(1971).Öğrenci İhtiyaçları Tarama Listesi ve Kullanışı Elkitabı.İstanbul: Tübitak Yayını. Yeşilyaprak,B. (1996). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara:Varan Matbaası Zulliger,H.(1974).Çocukta Oyunla Tedavi.Çev: Şipal Kamuran, İstanbul : Bozak Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

PY1

5

4

4

2

2

2

2

PY2

4

2

2

2

1

1

2

PY3

3

3

2

3

4

1

1

PY4

4

3

4

4

4

1

1

PY5

1

2

2

3

2

1

1

PY6

4

5

5

4

5

4

4

PY7

5

5

4

4

2

1

2

PY8

4

5

5

5

5

4

4

PY9

2

4

3

5

3

1

2

PY10

1

2

2

2

1

1

1

PY11

3

2

1

2

2

1

1

PY12

2

2

2

2

1

1

1

PY13

5

3

3

3

3

1

2

PY14

3

2

1

2

2

1

2

PY15

2

1

1

1

3

1

1

PY16

1

1

1

1

1

2

2

PY17

3

3

2

1

2

1

1

PY18

2

3

2

1

2

1

2

PY19

2

1

1

1

1

1

1

PY20

2

1

1

1

1

1

1

PY21

3

3

2

3

4

1

4

PY22

2

3

3

3

3

1

3

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek