RPD107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Felsefeye Giriş RPD107 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 50 92 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı “Felsefeye Giriş” adlı dersin amacı, öğrencilerin felsefi düşünce ile tanışık olmalarını ve felsefenin tarihsel süreç içerisindeki serüvenini bilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği “Felsefeye Giriş” adlı ders, Antik Yunan’dan günümüze felsefeyi anlamlı kategoriler halinde incelemeyi içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Felsefe tarihi hakkında bilgi sahibi olur. 2. İlkçağ felsefesini ve Platon’u, onun toplum, insan ve insanın eğitimi hakkındaki düşüncelerini tanır. 3. İlkçağ felsefesinin unutulmaya yüz tutulduğu Ortaçağ’da felsefeyi tanır. 4. İlkçağ (Antik Yunan)’ın yeniden günyüzüne çıkışını ve aydınlanma felsefesini bilir. 5. Antik Yunan düşünürlerinden Platon’un eleştirisi örneği üzerinden postmodern felsefeyi ve onun topluma yansımaları hakkında farkındalık kazanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı Felsefenin ne’liği ve çalışma alanları
2. Hafta Felsefenin tarihsel süreçte varlığı Antik Yunan’da Felsefe: Ontolojik düşünme zihinleri meşgul ediyor
3. Hafta Antik Yunan’da Felsefe: Ontolojiden epistemoloji ve etiğe doğru
4. Hafta Antik Yunan’da Felsefe: Platon ve toplum
5. Hafta Antik Yunan’da Felsefe: Platon ve insan felsefesi
6. Hafta Antik Yunan’da Felsefe: Platon ve insanın eğitimi
7. Hafta Antik Yunan’da Felsefe: Platon ve Sokrat sonrası okullar ve Helenistik felsefe
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Ortaçağda Felsefe
10. Hafta Aydınlanma Felsefesi ve Modernizm
11. Hafta Postmodern düşünceye doğru: Karl Raimond Popper (Popper, I/1,2,3)
12. Hafta Postmodern düşünceye doğru: Karl Raimond Popper (Popper, I/6 ve 9, öğrenci tartışması)
13. Hafta Postmodern düşünceye doğru: Karl Raimond Popper (Popper, I/10, öğrenci tartışması)
14. Hafta Soru-Cevap, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cevizci, Ahmet. (2015). Felsefe Tarihi: Thales’ten Baudrillard’a. (5.Baskı).Ankara: Say Yayınları. Platon. (2011). Devlet. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları Popper, Karl Raimond. (2010). Açık Toplum ve Düşmanları, Cilt I: Platon. (Çev.Mete Tuncay). (4.Baskı). Ankara: Liberte Yayınları. Russell, Bertrand. (2016). Batı Felsefesi Tarihi, Cilt I: İlkçağ Felsefesi. (Çev. Ahmet Fethi). İstanbul: Alfa.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

 

PY1

5

 

 

 

 

 

PY2

5

5

5

5

5

 

PY3

 

 

 

 

 

 

PY4

 

 

 

 

 

 

PY5

4

4

4

4

4

 

PY6

4

4

4

4

4

 

PY7

 

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

 

PY9

2

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

 

PY12

 

 

 

 

 

 

PY13

 

 

 

 

 

 

PY14

 

 

 

 

 

 

PY15

 

 

 

 

 

 

PY16

 

 

3

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

PY19

5

5

5

5

5

 

PY20

 

 

 

 

 

 

PY21

 

 

 

 

 

 

PY22

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek