RPD 401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Testler RPD 401 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 28 28 60 144 4 6

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Olcay YILMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik testlerin yapısına, geliştirilmesi aşamalarına, nasıl kullanıldığına ve değerlendirilmesine ilişkin bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zekâ testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, tutum ve ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Psikolojik testlerin yapısını ve kullanılışını kavrayabilme 2. Psikolojik test geliştirme aşamalarını sıralayabilme 3. Psikolojik testlerin kullanım alanlarını kavrayabilme 4. Psikolojik testlerin değerlendirilmesinde kullanılan temel istatistiksel yöntemlerin bilgisi 5. Genel yetenek zeka, kişilik, başarı testleri ve ilgi envanterlerini tanıyabilme 6. Belirli bir amaç için uygun testi seçebilme 7.Bir testin geçerlik ve güvenirliğini çeşitli yöntemlerle inceleyebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Teorik: • Derse ilişkin açıklamaların yapılması, • Psikolojik testlere ilişkin temel kavramlar, • Psikolojik testlerin sınıflandırması Uygulama: • Uygulamaya dönük çalışma gruplarının belirlenmesi
2. Hafta Teorik: • Psikolojik testlerin tarihçesi • Ölçme, ölçekler ve değerlendirme • Test puanlarının yorumlanması Uygulama: • Geliştirilecek ölçekle ölçülecek yapının belirlenmesi Laboratuar: • Verilerin analiz için düzenlenmesi
3. Hafta Teorik: • Psikolojik testlerin psikometrik özellikleri: güvenirlik yöntemleri Uygulama: • Geliştirilecek ölçekle ölçülecek yapı üzerinde alanyazın taraması ve tartışma Laboratuar: • Güvenirlik analizleri
4. Hafta Teorik: • Psikolojik testlerin psikometrik özellikleri: geçerlik yöntemleri • Madde analizi Uygulama: • Madde havuzunun oluşturulması Laboratuar: • Geçerlik analizleri • Açımlayıcı faktör analizi
5. Hafta Teorik: • Başarı testleri Uygulama: • Deneme formları üzerinde çalışma Laboratuar: • Geçerlik analizleri • Açımlayıcı faktör analizi
6. Hafta Teorik: • Yeteneklerin değerlendirilmesi Uygulama: • Pilot uygulama - Veri toplama Laboratuar: • Geçerlik analizleri • Doğrulayıcı faktör analizi
7. Hafta Teorik: • Zeka testleri • Davranışların ölçülmesinde gözlemsel teknikler Uygulama: • Veri toplama Laboratuar: • Pilot uygulama verilerinin analizi ve deneme formunun oluşturulması
8. Hafta Teorik: • İlgilerin ölçülmesi • Kişiliğin ölçülmesi Uygulama: • Veri toplama Laboratuar: • Verilerin analize hazır hale getirilmesi
9. Hafta Teorik: • Projektif testler • Stres/kaygı ölçümü • Sosyometri Uygulama: • Analiz Laboratuar: Veri analizi
10. Hafta Teorik: • Tutum ve değerlerin ölçülmesi • Ölçme aracı uyarlama süreci Uygulama: • Analiz Laboratuar: • Veri analizi
11. Hafta Teorik: • Madde-tepki yaklaşımı Uygulama: • Raporlama
12. Hafta Teorik: • Psikolojik testlerin kullanılmasında ve sonuçların yorumlanmasında dikkat edilmesi gerekenler • Psikolojik testlerin denetimi ve etik kurallar Uygulama: • Raporlama
13. Hafta Geliştirilen ölçeklerle ilgili öğrenci sunumları
14. Hafta Geliştirilen ölçeklerle ilgili öğrenci sunumları Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 60
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Özgüven, İ. E. (2000). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM yayınları. • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Anı. • DeVellis, R. (2014). Ölçek geliştirme: kuram ve uygulamalar (Çev. T.Totan). Ankara: Nobel. • Kaplan, R.M. & Saccuzzo, D.P. (2010). Psychological testing: principles, applications & issues (8th Ed.). CA: Wadsworth. . Anastasi, A. & Urbina, S. (1997). Psychological Testing. (7th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi