RPD 401 (ING)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Testler RPD 401 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 28 28 60 144 4 6

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Irkörücü Küçük
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik testlerin yapısına, psikometrik özelliklerine, geliştirilmesi aşamalarına, nasıl kullanıldığına ve değerlendirilmesine ilişkin bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Psikolojik testlere ilişkin temel kavramları kavramak; bu temel kavramlar zemininde bireysel ve grup zekâ testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri ve ilgi envanterlerinden bazı test ve envanterleri amacına göre seçme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci, 1- Psikolojik Testlerin tanımını ve tarihsel sürecini kavrar, 2- Psikolojik Testlerin uygun kullanımı için gerekli olan psikometrik özellikleri kavrar ve bu özelliklerin uygulama ve araştırmalardaki önemini kavrar, 3- Psikolojik test geliştirme aşamalarını sıralayabilir, 4- Psikolojik Testlerin seçimine ve kullanımına yönelik etik kurallar hakkında bilgi sahibi olur 5- Psikolojik danışma ve rehberlik alanında yaygın olarak kullanılan genel yetenek zekâ, kişilik, başarı testleri ve ilgi envanterlerinin özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur, 6- Psikolojik danışma ve rehberlik alanında yaygın olarak kullanılan bazı testleri belirli bir amaca göre seçebilir, uygulayabilir, puanlayabilir ve temel istatistiksel yöntemlerle değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama.
2. Hafta Testlerin amaç ve türleri
3. Hafta Psikolojik testler ve tarihsel gelişimi.
4. Hafta Psikolojik testlerin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve türleri.
5. Hafta Psikolojik testlerin psikometrik özellikleri: Güvenirlik ve türleri.
6. Hafta Eğitimde ve psikolojide ölçme standartları ve etik.
7. Hafta Yeteneğin ölçülmesi: Genel, özel ve farklı yetenek testleri.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kişiliğin ölçülmesi: Objektif kişilik testleri: MMPI, SCL 90 Projektif kişilik testleri: Cümle tamamlama testleri, TAT, CAT, Roschach
10. Hafta İlgilerin ölçülmesi: Kuder İlgi Envanteri, Strong İlgi Envanteri, Mesleki ilgi envanterleri
11. Hafta Tutumların ve değerlerin ölçülmesi: Tutum ölçekleri ve özellikleri
12. Hafta Gelişimsel testler: Bender-Geştalt, insan resmi çiz, Peabody, Denver ölçeği, Ankara Gelişim Ölçekleri
13. Hafta Psikolojik ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması
14. Hafta Ders değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 60
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1) Cohen Ronald Jay - Swerdlik Mark E. (2013). Psikolojik Test ve Değerleme (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ezel Tavşancıl) (7. Basımdan Çeviri). Ankara: Nobel Yayınevi. 2) Pallant, P. (2016). SPSS Kullanma Kılavuzu SPSS İle Adım Adım Veri Analizi. (S. Balcı ve B. Ahi, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. 3) Öner, N. (2008). Türkiye'de Kullanılan Psikolojik Testler Bir Başvuru Kaynağı (İkinci Basım). İstanbul: Boğaziçi Yayınları. Özgüven, İbrahim, E. (2014). Psikolojik Testler. Ankara: Nobel yayınları. 4) Şahin, Cengiz (Ed.) (2015). Bireyi Tanıma Teknikleri. Psikolojik testler-Test dışı teknikler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. 5)Akın, A. (Ed.) (2015). Psikolojide Kullanılan Güncel Ölçme Araçları. Ankara: Nobel Yayınları. 6)Kuzgun, Y. ve Bacanlı, F. (2005). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programları Dizisi. Ankara: Nobel Yayın dağıtım.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

PY1

4

5

5

5

5

5

PY2

3

3

3

3

3

3

PY3

3

3

1

1

1

1

PY4

2

4

1

1

3

2

PY5

1

3

1

3

1

2

PY6

5

5

5

5

5

5

PY7

3

3

3

2

5

5

PY8

4

5

3

4

4

5

PY9

3

3

3

3

3

3

PY10

3

2

2

3

3

3

PY11

2

2

1

1

1

1

PY12

1

1

1

1

1

1

PY13

1

3

1

2

5

5

PY14

2

3

1

1

3

3

PY15

1

2

1

2

2

2

PY16

3

5

2

4

5

5

PY17

3

4

3

3

4

5

PY18

3

5

3

5

4

4

PY19

3

4

4

4

4

4

PY20

5

5

1

1

2

2

PY21

3

4

1

5

3

3

PY22

4

4

1

2

3

3

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük      2 Düşük       3 Orta      4 Yüksek       5 Çok yüksek