GNK215


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilim Tarihi GNK215 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 30 72 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı “Bilim Tarihi” adlı dersin amacı, öğrencilerin doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki ayrımı tanımalarını ve bu ayrımı dikkate alarak bilimin ilkçağdan günümüze tarihsel gelişimini incelemelerini ve sosyal bilimlerde yöntem değişimlerini takip edebilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği “Bilim Tarihi” adlı ders, doğa bilimleri ve sosyal bilimler sınıflandırmasını dikkate alarak bilimin ilkçağdan günümüze tarihsel gelişimini incelemeyi içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Bilimin temel ve belirleyici özelliklerini tanır. 2. Bilimin tarihsel gelişimini tanır. 3. Modern bilimin kuruluşunu ve gelişimini bilir. 4. Doğa bilimleri ve sosyal bilimlerini birbirinden ayırabilir. 5. Tarihsel süreç içinde çeşitli sosyal bilim ve sosyal bilim yöntemlerini sebep-sonuç ilişkileri içinde tanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – Dersin amacı ve tanıtımı
2. Hafta Bilim, bilimin kökenleri ve bilimsel ilerlemenin temel dönemleri.
3. Hafta İlk uygarlıklarda ve Antik Yunanda bilim
4. Hafta Ortaçağlarda bilim: Hristiyan ve İslam dünyaları, Türklerde bilim
5. Hafta Ortaçağdan çıkış ve Rönesans: Nicolaus Copernicus ve ilk bilim insanları
6. Hafta XVII-XVIII.yy’larda matematik, astronomi ve fizik
7. Hafta XIX-XX.yy.’larda bilim: Kuantum, görelilik ve evrim kuramları
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Sosyal bilim: Bilimsel yöntem ve bilginin empirist, rasyonalist yorumları
10. Hafta Sosyal bilim: Bilimsel yöntem ve bilginin empirist, rasyonalist yorumları
11. Hafta Sosyal bilim: Empirizm ile pozitivizme yönelik eleştiriler ve araçsal rasyonalite, Hermeneutik
12. Hafta Sosyal bilim: Eleştirel rasyonalite ve eleştirel realizm
13. Hafta Sosyal bilim: Post-yapısalcılık ve post-modernizm
14. Hafta Soru-Cevap, Dersin Kapanışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Asimov, Isaac. (2006). Bilim ve Buluşlar Tarihi. (Çev. Elif Topçugil). İmge Kitabevi. Benton, Ted; Craib, Ian. (2008). Sosyal Bilim Felsefesi. (Çev., Ümit Tatlıcan, Berivan Binay). Sentez Yay. Gribbin, John. (2017). Bilim Tarihi. (Çev., Barış Gönülşen). Alfa Yayınları. Özlem, Doğan. (2016). Bilim Felsefesi. Notos Kitap Yayınevi. Unat, Yavuz; Topdemir, Hüseyin Gazi. (2014). Bilim Tarihi. Pegem Akademi Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

PY1

-

-

-

-

-

PY2

-

-

-

-

-

PY3

-

-

-

-

-

PY4

-

-

-

-

-

PY5

-

-

-

-

-

PY6

4

5

4

4

4

PY7

-

-

-

-

-

PY8

-

-

-

-

-

PY9

2

2

1

2

2

PY10

 -

 -

 -

 -

 -

PY11

-

-

-

-

-

PY12

-

-

-

-

-

PY13

-

-

-

-

-

PY14

-

-

-

-

-

PY15

-

-

-

-

-

PY16

-

-

-

-

-

PY17

-

-

-

-

-

PY18

-

-

-

-

-

PY19

-

-

-

-

-

PY20

-

-

-

-

-

PY21

-

-

-

-

-

PY22

-

-

-

-

-

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek